Contact Us

Postal Address

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Dist.-Bastar,

Chhattisgarh, India, Pin Code –494001

Telephone : 07782-229037
Fax : 07782 - 229037
Visit Address

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Dist.-Bastar,

Chhattisgarh, India, Pin Code –494001

Telephone : 07782-229037
Fax : 07782 - 229037